Thomas Moore - Temné noci duše

Sobota v 8:48 | Executor |  O prínose kníh
Thomas Moore - Temné noci duše

Vydalo: nakladateľstvo Portál, 2014 (druhé vydanie)
Preložila: Markéta Hrbková-Bidlová
Počet strán: 341


Jednoznačný názov knihy napovedá o téme, ktorej sa kniha týka. Temné noci duše sú zlomové, bolestivé obdobia života, v ktorých sa osobnosť premieňa. Tento pojem pochádza od kresťanského mystika Jána z Kríža. Thomas Moore s ním má spoločné to, že aspoň v mladosti žil ako mních. V neskoršom živote je Moore spisovateľom, hudobníkom a psychoterapeutom.
Väčšina knihy je rozdelená do rovnomerných, približne 20-stranových kapitol, ktoré sa zaoberajú rôznymi oblasťami, ktoré spôsobujú temné noci duše, alebo majú s nimi dočinenie. Každá temná noc je unikátna a teda je unikátne aj jej riešenie. Napriek tomu rady podávané Mooreom mi pri čítaní často zneli podobne pri rôznych oblastiach života, čo sa pre mňa stávalo iritujúcim a spôsobovalo utlmovanie pozornosti. Moore vychádzal zo základného predpokladu, že pred samotným procesom nesmieme utekať ani ho zapierať, ale snažiť sa s ním spolupracovať a hľadať v ňom zmysel, poučenie. Organizovať svoj život tak, aby to proces podporovalo. Pri jednotlivých kapitolách si autor pomáhal príkladmi zo života rôznych osobností, ktoré temné noci prežili (prípadne neprežili) a tiež symbolizmom mytologických postáv, väčšinou z antiky. Za hlavné problémy knihy považujem Mooreove metaforické vyjadrovanie, rady písané príliš všeobecne a opakovanie myšlienok. Niektoré kapitoly sa mi zdali jasnejšie a autentickejšie ako iné, najlepšie pre mňa boli kapitoly o hneve a starnutí. Vlastne môžem vyhlásiť, že som od knihy čakal niečo viac, zvlášť pre Mooreovu psychoterapeutickú prax. Pokúsim sa teda z obsahu vybrať zo dôležité a zaujímavé.

Predhovor vysvetľuje potenciál temných nocí od základov meniť osobnosť a ich rozdielnosť od príliš klinického pojmu depresií. Tiež sa tu píše o Jánovi z Kríža. Zaujalo ma tvrdenie, že zmysel niektorých temných nocí môže byť až v tom, že niečo prinesú iným ľuďom, než tomu, kto nimi prešiel.
Prvá kapitola je venovaná príbehu biblického Jonáša, ktorý odmietol zvestovať ľuďom božie slovo a chcel pred touto úlohou utiecť. Na mori ho zhltla ryba, v ktorej strávil tri dni a noci, kým ho vyvrhla. Na druhé božie volanie už odpovedal a tak splnil svoju predurčenú úlohu. Vnútro ryby tu teda Moore interpretuje ako nádobu či kontajner, ktorá človeka niekam zanesie a prinúti ku zmene. Uvádza niekoľko príkladov známych osobností, ktoré prešli temnými nocami. Tiež nabáda k vyjadrovaniu svojho stavu, hlavne v obrazoch a symboloch, keďže podľa neho umenie vyjadruje realitu najlepšie. V snahe naplniť svoju individualitu je potrebné vymedziť miesto svojmu vnútornému volaniu, či hnacej sile, daimónovi.
Staroveké prechodové rituály, ktoré Moore popisuje v druhej kapitole, bývali niekedy schválne šokujúce, aby sa zúčastnených dotýkali aj emočne. Problémom dnešných ľudí je ich lineárne myslenie, v ktorom nie je miesto pre skokovú zmenu stavu, akú vyjadrovali rituály. Behom hľadania vízie sa ľudia často uťahujú do samoty, no zabúdanie na okolie môže nastávať aj necielene. Niekedy dokonca hrozí strata civilizovanosti a zdivočenie. Nápomocné môže byť vytvorenie a používanie vlastných prechodových rituálov. Moore vidí náprotivok rituálov v automatizovanom jednaní, aké nás neposúva ďalej, napríklad alkoholizmus či hazardné hráčstvo.
Tretia kapitola pojednáva o prečisťovaní svojho života a katarzii. Prečisťovanie a napĺňanie sú prirodzenými fázami života, súčasťami cyklu. Môžeme svoje očistenie vykonávať prehodnocovaním a opúšťaním svojich doterajších zvykov a postojov naučených z okolia. Moore odporúča venovať sa meditačným alebo umeleckým technikám, triediť svoje skúsenosti a venovať sa činnostiam, ktoré nám pomôžu vyznať sa v sebe. Varuje ale pred tým, aby sme ich povýšili na samoúčelné činnosti. Nápomocné môže byť aj opakované rozprávanie svojho príbehu, aj prostredníctvom diel. Dokonca hovorí aj o úžitku z očisťovania spoločnosti od jej minulých chýb a zlyhaní, napríklad verejným ospravedlnením za otrokárstvo, aby morálnu ťarchu neniesla iba poškodená strana sama.
Strana 73: "V první části života je člověk přirozeně víc nasměrovaný na ego, na to, aby se stal někým a lišil se od kolektivu jako tvořivý jedinec, ale i toto zaměření můžete zeslabit, když se budete snažit porozumět světu kolem sebe a tomu, o čem život vlastně je. Narcismus je zaměřenost na sebe, která zahrazuje cestu zkušenosti. Když se vaše srdce otevírá a učíte se milovat svět, který potřebuje váš zájem a služby, paradoxně se zvýší i vaše vnímavost k sobě samému."
Bohyňa noci Hekaté, jej aspekty a "podsvetie" ľudského života tvoria hlavnú náplň štvrtej kapitoly. Letmo sú tu spomenutí aj sadomasochisti a tragédi, ktorí vlastne utrpenie majú radi a nechcú sa od neho posunúť ďalej. Žiaľ som tu ale nenašiel nejakú striktnú hranicu medzi temnými nocami a tragédizmom, ktorá by ma zaujímala. Môžem si ju teda len domýšľať. Snažia sa tragédi vyvolať ľútosť, alebo si potvrdiť svoju menejcennosť, aby sa nemuseli pustiť do tvrdej práce na sebe? Zaujímavý bol zmienený proces, v ktorom matky "odstavujú" svoje deti, aby sa udiala zmena ich rolí a obe strany mohli slobodne pokračovať životom, už nie ako dvojica opatrovníka a opatrovaného.
Dôležitosť citu pre iróniu a jeho rozvíjanie vysvetľuje piata kapitola. Moderným ľuďom autor vyčíta, že samostatne neuvažujú o svojom živote a vyznávajú povrchné hodnoty, ktorých prostredníctvom len preplávajú životom. On preferuje budovanie vlastnej filozofie či vízie. Moderná kultúra je vlastne tvorená tak, aby pre ľudí nebola intelektuálnou výzvou, čo ide ruka v ruke so spánkom dôvtipu a pasívnym spôsobom života. Podobne ako opakuje túto kritiku, opakuje v rámci knihy aj dôležitosť imaginácie, ktorou môžeme docieliť, aby nám neunikli "tajomstvá noci". Zaujímavosťou tu bol príklad spisovateľa, ktorý sa snažil morálne pokoriť svojich väzniteľov pomocou žartov a nespadnúť do role obete. Moore hovorí o pasci a manipulácií, ktorá sa niekedy objavuje na terapii zo strany klientov. Najväčšou iróniou jeho zamestnania je, že niektorým ľuďom sa dá pomôcť iba tak, že zastaví svoje tendencie liečiť ich.

Láska, zastúpená šiestou kapitolou, je jednou z najčastejších zdrojov temných nocí, zároveň je však motiváciou života a tým, čo dáva ľuďom zmysel a naplnenie. Medzi problémy v tejto oblasti patrí zotrvávanie v nefunkčných vzťahoch. Tiež sú to milostné trojuholníky, zvlášť, ak zmätený človek nechce prísť o svoju rodinu, avšak nevie nájsť fungujúce riešenie. Takýto trojuholník obvykle poukazuje na niečo, čo partnerovi chýba. Vo vzťahoch sa tiež objavujú mocenské hry, inokedy problémy vo vzťahoch iba poukazujú na problémy v iných oblastiach života (práci, záujmoch, atď.) a po ich vyriešení sa stabilizujú aj vzťahy. V láske často nevieme "o čo ide" a to má láska vlastne spoločné s temnými nocami.
Strana 156: "Čím víc se snažíte všechno ovládat, tím míň dostáváte z toho, po čem tolik toužíte. Nikdo vám nedá pocit jistoty. Musíte ho najít v sobě hlavně tím, že budete žít svůj život s nadšením a budete se učit sami sebe milovat."
Siedma kapitola pojednávala o manželstve, ktoré je prirovnávané k nádobe umožňujúcej spoločné zrenie osobností, prípadne k dozrievaniu vína. Tieto prirovnania Moore opakuje hádam stokrát. Na verejnosti sa obvykle hovorí len o šťastných stránkach manželstva, kým o utrpení v ňom sa mlčí. Autor teda radí počítať s temnotou v ňom obsiahnutou vopred - neberieme si len časť osobnosti, ale aj jej tieň, jej históriu a jej osud. Zložitosť a tajomnosť partnera je niečo, čo nikdy nezmizne.
Zdrojom nespočetných frustrácíí, druhov strachu, či zlých skúseností je niekedy sexualita, ktorej je venovaná ôsma kapitola. Temné noci tu vznikajú z nenaplnených túžob, priťahovaniu k nebezpečným partnerom, tráum zo znásilnení, náboženských pocitov viny, inej sexuálnej orientácie či dokonca nestotožnenia sa so svojim pohlavím. Moore tu popisuje aj svoj život. Vďaka svojej skúsenosti s celibátom tvrdí, že je možné telesnú sexualitu sublimovať do iných podôb.
Deviata kapitola je venovaná tvorivosti. V minulosti sa považovalo utrpenie za spojené s kreativitou a o tomto prepojení sa diskutuje dodnes. Problémy umelcov sú: nadhodnocovanie svojho diela (sklony k narcizmu), prehnaná a ubíjajúca sebakritika, očakávanie vyššieho finančného zisku alebo túžba stať sa celebritou. Nenaplnená potreba úspechu a prijatia nastáva u ľudí zvlášť vtedy, ak je ich zamestnanie vlastne anonymným miestom. Moore prirovnáva prílišné uctievanie celebrít k modernej snahe o naplnenie potreby mýtov. Pri snahe o obnovenie tvorivosti a hravosti Moore odporúča znova sa napojiť na svoje detstvo, dať mu v živote svoje miesto, no počítať aj s jeho negatívnymi kvalitami. Samozrejme je nebezpečné žiť minulosťou, či uviaznuť v niečom nespracovanom. Ľudia, ktorí boli nútení dospieť prirýchlo sa môžu cítiť neúplní, chýba im detstvo.
Temná krása, tj. kapitola 10 sa venuje rôznym formám krásy, napríklad kráse umenia, ktoré vyvoláva silnú emočnú odozvu. Trpiaci ľudia majú možnosť konzumovať, ale aj produkovať umenie a vďaka týmto činnostiam prehlbovať porozumenie svojho stavu. Temné noci odhaľujú najhlbšie duševné zdroje, čo môže byť užitočné pre kvalitu vytváraného umenia, ale aj pre ľudí, aby urobili pokrok nájdením svojej vlastnej krásy, alebo krásy života, hoci neplynie bez ťažkostí. Moore vyslovene podporuje rozprávanie svojho príbehu a hľadanie "obrazov", ktoré by nám dávali nejaké porozumenie.

V kapitole o hneve sa odporúča nepotláčať ho, keďže by to mohlo vytvárať ďalšie problémy. Moore rozlišuje medzi vyjadrením hnevu a jeho ventilovaním. Druhé zmienené je vybuchovanie, ktoré si odnášajú ľudia okolo, až sa môžu uraziť. Veľmi si vážim drobnú myšlienku, ktorá ukazuje priestor na hľadanie vnútornej sily vďaka vzťahom. Strana 260: "Jiný terapeut mi řekl, že bych měl udržovat vztah jen s lidmi, kteří jsou schopni se mé zlosti postavit." Práve toto mi na ľuďoch chýbalo, ak sami spôsobili môj hnev. Mali by sme nájsť dôvod svojej zlosti, formulovať ju a mať sa na pozore pred rizikom obrátenia zlosti proti svojej osobe. Spomenutý je aj dlhodobý hnev prameniaci v minulosti, či deformácie na násilníkov, čo by odpovedalo mojim textom o "prepadaní zlu". Nájdeme tu aj úvahy o nadradenosti a podriadenosti vo vzťahoch a kvalitách zlosti, ktoré s ňou prichádzajú - vôľa ku zmene, neústupnosť a istota.
Nasledujúca kapitola o šialenstve a iracionalite sa mi opäť nezdala tak presvedčivá. K mojej radosti tu bola spomenutá Mary Shelleyová. Voči problémom života a neporozumeniu okolia sa postavila čelom, snažila sa bojovať čo najrozsiahlejším štúdiom. Samotné traumatické aspekty jej Frankensteina opísané neboli. Za "prechodné šialenstvá" možno považovať honbu za peniazmi, či záchvaty ich utrácania. Takéto výstrelky sú námetom na introspekciu. K riešeniu môže napomôcť vymedzenie životného priestoru aj iracionalite a výstrelkom.
13. kapitola hovorí o vážnych ochoreniach tela v spojitosti s výzvami pre dušu. Dlhodobo chorí bývajú v nemocniciach oddelení od domáceho prostredia, svojich blízkych a vydaní napospas svojim fantáziám, obavám a izolovanosti. Ako sa dá očakávať, tak Moore kritizuje absenciu holistického prístupu pri liečbe. Tiež však hovorí o pokojnej liečbe, ktorá prebiehala v starovekých kúpeľoch a varuje pred prehnanými ambíciami dnešného sveta a to aj na kolektívnej úrovni.
Str.305-6: "Žijeme ve veliké temné noci na pokraji katastrofální nemoci Země. A muži, ženy i děti trpí nemocí vytvářenou kolektivní pýchou moderní společnosti, pro kterou "hranici představuje nebe". Nevidíme důležitost individuálního jednání a místního života. Globalizace hrozí zničit to, co zbývá z lokálních kultur, a člověka napadá, jestli rakovina, nezastavitelný splašený růst buněk, není zrcadlovým obrazem nezastavitelného splašeného růstu ekonomiky, politiky a kulturních ambicí."
V prístupe ku chorobe odporúča aj humor vychádzajúci z citu pre hlbokú iróniu. Zrejme to vnímam inak ako autor, no nazdávam sa, že jediným skutočne poctivým prístupom k čiernemu humoru je práve smiech na vlastnom utrpení.
14. kapitola je venovaná starnutiu. Moore tvrdí, že spôsob prežívania nezávisí len od počtu odžitých rokov, myseľ funguje inak. Starnutie môže priniesť strach a zmenu svojho naladenia na minulosť, je však príležitosťou hľadať v sebe hlbšiu a múdrejšiu časť osobnosti, či užiť si spomalenie svojho životného tempa. Tiež môže priniesť ľútosť z premárneného času a nevyužitých príležitostí. Moore rozlišuje povrchnú, ničneriešiacu ľútosť od výčitiek svedomia. Ľudia sa vlastne môžu zamýšľať, či splnili svoju životnú úlohu a či môžu sami seba ospravedlniť pred vlastným súdom.
V záverečnej kapitole Moore zhrňuje prístup k temným nociam a varuje pred priemernosťou - je pre neho neschopnosťou vyžiariť vnútorné svetlo, zaoberanie sa iba nutným a nenasledovaním vnútorného volania. Radí tiež považovať sa nie len za izolované ego, ale za súčasť mocnej prírody, ktorá uskutočňuje mnohé zázračné zmeny.

Čo kniha neobsahuje
V knihe sa asi štyrikrát spomína prirovnanie trpiaceho človeka k húsenici meniacej sa na motýľa. Napriek tomu tu ale chýba celé znenie citátu či príslovia, z ktorého sa vychádzalo: "Keď si húsenica myslí, že je koniec, stane sa z nej motýľ." Až zhliadnutím prvej časti citátu vidíme popis desivosti temných nocí - ich hranica nie je len za niečím známym a za hranicou schopností, ako píše Moore, ale aj za bezpečnou hranicou znesiteľného utrpenia. Na fakte, že znesiteľnú hranicu utrpenia má každý inú, tu nezáleží - nie je to olympiáda, ani paralympiáda :) - táto hranica jednoducho býva prekročená. Duša dostáva na pokraj smrti samú seba "len preto" aby uvidela svoju krásu či naučila uznať svoju hodnotu. Práve pri takto definovanom deji s kľúčovými slovami "len preto" sa celá táto ťažká cesta nahliadaná cez optiku racionality zdá takmer samoúčelná... Na racionalite tu však zrejme záleží pramálo. Zmieňovaný citát o húsenici Moore hádam považuje za vyjadrenie nespojitosti, nelineárnosti procesu premeny: húsenica - kukla - motýľ.
Páči sa mi, že autor ukázal spojitosť temných nocí s chorobami, no je škoda, že nespomenul nič o špecifických šamanských chorobách, v ktorých je ich iniciačný charakter zjavnejší. V závere knihy sa nachádza drobná zmienka o tom, že proces temných nocí nemožno oklamať. Môže ísť o dôležitú poznámku, mnoho ľudí môže predsa o temných nociach počuť skôr, ako ich zažijú a na základe toho "vedieť" že to celé dopadne dobre. Avšak, čo iné ostáva ľuďom ako dúfať, aj keby o temných nociach nikdy nepočuli? Autor týmto nevedome otvoril aj inú otázku: ak musí byť temnota dostatočne autentická, nakoľko budú potom fungovať kontroverzné magické praktiky cielené na "dekonštrukciu ega"? Zrejme priamo úmerne ich radikálnosti.
Kdekoľvek, kde sa vyskytne utrpenie, ľudia budú hľadať jeho príčinu. Práve v tom vidím riziko, že náboženskí propagátori by mohli cudzie temné noci duše vydávať za dôsledok "nesprávnej viery" či životného štýlu ostatných. Neinformovaných ľudí by tým skutočne mohli zmiasť, obzvlášť, ak by dokázali uviesť príklady konvertilov, ktorých problémy sa po konverzii vyriešili. V realite však nebýva riešenie problémov tak jednoznačné: musí existovať množstvo ľudí, ktorí prekonali utrpenie a životné krízy aj bez konvertovania na (iné) náboženstvo, alebo dokonca po opustení náboženstva spomenutých propagátorov.
 

Pindanie na medziľudské vzťahy 0001

3. března 2018 v 13:40 | Executor |  Úvahy, myšlienky
Pindanie na medziľudské vzťahy 0001

Áno, nuly v čísle v nadpise článku ukazujú, koľko ďalších "pindaní" by si ľudia ešte zaslúžili, hoci viem, že je nemožné, že by som ich dokázal spísať tisíce. V minulých článkoch som vyjadroval nádej, že budem písať o medziľudských vzťahoch pozitívnejšie, ale žiaľ to stále nevyšlo. V tomto článku bude podané, čo ma aktuálne štve: je to istá forma začarovaného kruhu nefunkčnosti v medziľudských vzťahoch. Hoci pre jednoduchosť používam pojem "vzťahy", text je myslený predovšetkým pre kamarátstva/priateľstvá.

Nerovnováha je príčinou takmer všetkého zla v bežných medziľudských vzťahoch. Nerovnováha v aktivite/pasivite, braní/dávaní, svojom/cudzom poli diskutovaných tém.
"Jasné, niečo také si už tvrdil, ty asociálna zaseknutá platňa. Tu by si mohol článok aj ukončiť a dať nám pokoj. Alebo v tom máš predsa len niečo nové?"
Áno, mám v tom niečo nové. Je tým moje uvedomenie, že ten istý vzorec blokovania platí nielen pre udržiavanie priateľstiev, ale aj pre ich získavanie. Majme situáciu, aké som už ukazoval v iných textoch: jednoducho máte slabú odozvu od ostatných ľudí. Pri slabej odozve/iniciatíve druhej strany totiž máte na výber. Prvým variantom je, že nebudete komunikovať a dôsledkom toho sa priateľstvo nerozvíja ani neudržiava, ale zaniká. Druhým variantom je, že vyjdete ľuďom v ústrety a ozvete sa - vtedy vás asi začnú považovať za organizátorský typ, či niekoho podriadeného. Neskôr sa však cyklus opakuje a ostávate iba v podriadenej iniciátorskej pozícii. Obe možnosti sú neprijateľné. V takejto situácií sa s ľuďmi nedá vychádzať ani tak, ani onak.

Pri prvom variante -nekomunikovaní- nemáte možnosť prehlbovať svoje vzťahy s okolím a z nových kontaktov robiť hlbšie priateľstvá. Nemôžete si -bez obáv alebo vôbec- pokecať o dôležitých témach alebo osobných záležitostiach.
Skúsim sa zamyslieť, kde je problém. Je problém vo vyťaženosti ľudí, ktorí vás potom arogantne stavajú do pozície, aby ste o ich čas zápasili s inými ľuďmi a záujmami? Alebo kvôli tejto vyťaženosti nevedia vycítiť, že sú na ťahu práve oni? V niektorých kultúrnych zvykoch možno je iniciatíva považovaná za atribút nadradenosti, v bežných vzťahoch ju však vnímam ako číru podriadenosť a príčinu nerovnováhy, ktorá musí mať svoje hranice.
Jedná sa o moju chybu v tom, že som nedokázal ukázať niečo kvalitné zo seba, čím by som si ich získal a vzbudil u nich dostatočný záujem? Je za tým niekedy prehnaný rešpekt s myšlienkou, že zdieľanie maličkostí by obťažovalo? Podliehajú ľudia iba zábudlivosti, alebo iracionálnemu pocitu, že ozvať sa práve teraz môže byť nevhodné? Pokiaľ nenachádzajú tému s akou sa ozvať, vyzerá to dosť negatívne. Ak nemajú žiadnu asociáciu ku svojim priateľom, jednoducho to vyzerá, akoby ich ani nepoznali.
Majú hádam dané osoby už toľko uspokojujúcich priateľstiev, že po nových netúžia? Štatisticky by to nesedelo, keďže ľudia sú vraj stále opustenejší. Pokiaľ by opak bol pravdou, hovoríme, že problémom spoločnosti je preľudnenie spôsobujúce "nedostatok sociálnych rolí", dôsledkom čoho vznikajú samotári ako japonskí hikikomori. Je bližšie k príčine kašľania na zbližovanie skôr prirodzene nastavené samotárstvo a prehnaný individualizmus? Možno je problém v tom, že si ľudia neuvedomujú, že sa komunikáciou nesnažíte len získavať informácie, či zahnať nudu, ale že sa ňou snažíte budovať vzťah. Komunikácia je tým, čo buduje vzťahy a je potrebná.
Samozrejme tieto otázky smerujú moju pozornosť k záhadám, ako prebieha proces prijímania, dodávania priority a udržiavaniu priateľstva u ostatných ľudí. Rád by som o týchto procesoch vedel viac, ale nie som si istý, či má zmysel vytvárať o nich nejaké dotazníky.
Nechať zanikať priateľstvo je možné aj na základe kvázi-duchovného argumentu "plynutia s prdom", pardon, vlastne "s prúdom" a "nechania života voľne ísť". Ľudia predsa najčastejšie odchádzajú kvôli nedostatku záujmu alebo nedostatku vyjadrenia záujmu. Zástancom zmienenej filozofie to však nevysvetlíte, keďže sú obvykle nevedome verní aj inému heslu: "duchovnom k trvalej retardácii!" Samozrejme sa môže jednať aj o neschopnosť vzťah udržať, zakrývanú či ospravedlňovanú hore zmieňovanými sloganmi. Krásny alibizmus pre slabých.

"Precízne" spracované meme, v ktorom som opravil preklep.

Pri druhom variante, keď zvolíte ústretovosť sa stáva, že ľudia si na ústretovosť zvyknú a budú sa na ňu spoliehať. Teda udržiavanie či rozvíjanie vzťahov bude na vašich ramenách viac, ako na ich. Nechajú sa zviesť na vašom pumpovaní energie. Ako nevďačné hovädá bez vnútornej kontrolky či morálneho kompasu prestanú dbať na to, že prílišná submisivita je vám maximálne protivná. Môžu vašu iniciatívu zakomponovať do svojej námietky a dokonca aj s pravdivou pointou: "Predsa sme sa nedávno zhovárali, tak som nepovažoval za potrebné sa ozvať tak skoro." Dlhodobo ste niesli na svojich ramenách viac zodpovednosti za vzťah, ako tých päťdesiat percent, ktoré by vám malo pripadať. Nakoniec v tom odmietnete pokračovať. Obzvlášť, ak ako ja pociťujete svoju hrdosť ako to, čo má k samému jadru osobnosti najbližšie - vtedy nemôžete konať inak. Vytrhnete ľudí zo svojho života a s nimi aj časť svojej duše. Potrestáte ich, ale aj seba. Irónia je v tom, ako to ľudia chápu: keď už *zrazu* nie ste ochotní alebo schopní niesť na sebe cudziu zodpovednosť a preťažovať sa v snahe zachrániť priateľstvo, nakoniec budete za toho zlého, krutého. Za dieťa bez emocionálnej inteligencie. Za toho, komu *zrazu* preplo v hlave. Chápte, že pojem *zrazu* sa tu samozrejme rovná dlhým mesiacom či rokom nefunkčnosti druhej strany. Možno druhá strana považovala svoju nečinnosť za prirodzenú a teda pre ňu to *zrazu* platí doslovne, a to je smutné. Je niečo arogantnejšie, ako ubližovať vlastným ľuďom a myslieť si, že vám to bude prechádzať navždy? Nechali by vás skutoční priatelia preťažovať sa kvôli nim? Postavili by sa skutoční priatelia voči vašej hodnote, zvlášť keď viera v ňu je jediná viera, akú ste nadobudli? Keď sa ústupky a dobrá vôľa neberú na vedomie, ale zneužívajú, manifestuje sa tu samotná podstata zvrátenosti. Položme si tie najhrozivejšie rečnícke otázky: Aká je šanca, že vzťah, ktorý bol nerovnou mierou budovaný sa zmení na rovnou mierou udržiavaný? Koľko vzťahov dokáže prežiť spochybnenie doterajších sociálnych rolí zúčastnených? Koľko neúspešných a povrchných vzťahov budeme musieť zažiť, aby sme sa dopracovali k tomu jednému, stabilnému a hlbokému, na ktorom jedinom záleží?
Aj pri sporoch som sa neraz stretol s tým, že keď sa ľudia vlastnou chybou dostali do nepríjemnej situácie a hoci si ani len nepriznali chybu, aj vtedy ich pasívny postoj indikoval, že zrejme vyžadujú odo mňa, aby som im situáciu uľahčil. Takže oni niečo kompletne skazia a ja to mám žehliť - u seba a za nich. Vtipné, že? Kto odo mňa očakáva, že mienim podporovať zasranú duchovnú slabosť, tak ma asi nepozná dostatočne dobre.

Pre celistvosť vysvetlenia sa musím vrátiť k námietke, ktorá odoznela vyššie: ak vám ľudia majú "vrátiť prihrávku", potrebujú mať na to vytvorený priestor. Poznám to z vlastnej skúsenosti, o ktorej uvediem príklad. Ak mi niekto pomáha učiť sa nové veci, nemám možnosť hodnotu vrátiť v tejto odbornej rovine, keďže už samotný fakt, že ja som učeným predpokladá moju odbornú zaostalosť oproti danej vyučujúcej osobe. Rád však hodnotu vrátim v obyčajnej ľudskej rovine, napríklad rozhovorom. Ak ale nemám podmienky odvďačiť sa v inej odbornej, alebo aspoň ľudskej rovine, neviem poskytovanú hodnotu vrátiť vôbec. Vyplýva z toho teda, že by sme mali ľuďom poskytovať nielen hodnoty, ale aj prázdny priestor. Ak totiž svoju aktivitu chŕlime ako na bežiacom páse, priestor na vrátenie hodnoty im berieme. Ak im však nechávame priveľa voľného priestoru, môžu ho považovať za náš nezáujem. Balanasovanie medzi týmito extrémami je o jemnom cítení, ktoré ale funguje v medziľudských vzťahoch aj inde - stačí si spomenúť na tenkú hranicu medzi skvelým a netaktným vtipom. Verím, že toto balansovanie je kľúčom k udržiavaniu vzťahov na najdlhšie možné doby. Pravda, len vtedy, ak je prítomné na oboch stranách.

Možno je skĺznutie do pasívneho stavu prijímania ľahšie, ako by sme chceli. Neskôr sa však vždy prejavuje ako zlo. Odpoveďou je aktívna účasť na procese, ktorú väčšina ľudí neovláda. Dokonca aj v prostredí internetových diskusií sa mi zdá, že správcovia stránok častejšie komunikujú s novými členmi komunity, ako so zabehanými členmi. Vidina získania niekoho nového by nás nemala tak nezdravo ovládať, aby sme zabúdali na členov, ktorí nám boli toľkokrát užitoční a ešte toľkokrát môžu byť. Jednoducho je logickejšie najviac si chrániť najprínosnejších členov a nespoliehať sa na to, že budú fungovať aj bez ocenenia. Navyše starší členovia komunity budú pravdepodobne vedieť načrtnúť hlbšie témy a reagovať viac relevantne k obsahu, ako noví.

Ako som sa snažil ukázať vyššie, situácia so slabou odozvou sa vždy zdá bezvýchodisková, ak sa do nej nezapojí súdnosť a zodpovednosť druhej strany. Ani povedať ľuďom, že k nim chcete mat bližšie, alebo že keď urobili chybu, tak sú rozhodne na ťahu oni, nefunguje vždy. Môžu sa ihneď vyhovoriť na povinnosti, zábudlivosť, životné problémy alebo čokoľvek iné. Skutočne už ľudia potrebujú mobilné aplikácie, aby im pripomínali existenciu ostatných osôb?
Isté riešenie situácie na svojej strane mi napadlo, avšak ho skôr zavrhujem. Spočívalo by v snahe naučiť sa rôzne psychologické a komunikačné metódy na zlepšenie svojho vlastného pochopenia/odhadnutia ľudí a ich vnútorných svetov. Ľudia jednajúci v súlade s prirodzenosťou iných, ktorú vedia odpozorovať, bývajú prijímaní pozitívne. Problém, ktorý s tým mám je v tom, že sa jedná znova o prispôsobovanie sa. Prečo sa mám prispôsobovať vnútorným pravidlám ľudí, ktorý nikdy neprejavili záujem spoznať moje vnútorné pravidlá? Možno by to bolo efektívne, ale vznikla by tým znova len iná forma podriadenosti. Aký má zmysel jednu formu podriadenosti vymieňať za inú? Ľudia vám povedia: "Skúste veci vnímať inak". Skvelé. Takže ak obvykle nezvyknete produkovať sklamania, prijmite názory ľudí zlyhávajúcich vo vzťahoch na dennom poriadku! Degradujte samých seba, tým sa všetko vyrieši!
Reálne môže nastať opačná reakcia, že sa vám už nebude chcieť investovať do medziľudských vzťahov, ktoré príliš závisia od uvedomelosti iných ľudí. V tomto prípade to nebude ani pre vyhnutie sa utrpeniu. Skôr to bude pre vyhnutie sa premrhaniu svojej energie a času na hľadanie niekoho, kto asi neexistuje: tých, s ktorými by ste mohli diskutovať pod hviezdami a cítiť, že ste na jednej vlne. Žiť pustovníckym spôsobom s pozitívnou víziou, že kvôli vám nebude nikto trpieť, je len sotva napĺňajúcim ideálom. Ak tí vysnení ľudia predsa len existujú, potom budú trpieť tým, že vás nebudú môcť nájsť.

Proti svojim náhľadom vidím jeden protiargument, ktorý obsahuje istú mieru pravdivosti. Je to zlý vzorec správania: dávanie s nevypovedaným očakávaním. Ak toto očakávanie protistrana nenaplní, potom prispeje k pocitu, že sme sa nechali vykorisťovať a naša snaha bola kompletne znehodnotená. Snahu o rovnosť vo vzťahoch považujem za tak základnú, že nevidím dôvody, prečo sa o nej zmieňovať pri rozhovoroch. To vážne žijeme v dobe, kedy s ľuďmi musíte o rovnosti vyjednávať? Som jediný, ktorému sa to zdá absurdné a vyjednávať nemieni? Sklony k očakávaniu teda mám, ale nikoho konkrétneho predsa nenútim, aby napĺňal priateľstvo, po akom túžim. Svoju mieru manipulatívnosti teda nepociťujem ako silnú. Túžba po sociálnom naplnení je prirodzená a na túžbe po férovom prostredí nie je nič zlého. Keby sa k vám začali odrazu všetci správať ako k niekomu na okraji pozornosti, koho netúžia vidieť pravidelne a na koho myslia, len keď pred nimi sedí, necítili by ste sa príjemne z toho, akú plytkú hodnotu vám pripisujú.

Keď už tá snaha o rovnosť/rovnováhu nevychádza, prečo to ľudia preháňajú ešte obludnejším spôsobom? Niekedy sa ľudia, ktorí poriadne nemajú čím prispieť, správajú nedbanlivo k tým, ktorý majú mnoho na prispievanie. Tým idú vlastne aj proti svojim vlastným záujmom. Niekedy sú to práve tí, ktorí do vzťahu menej investovali, ktorí by si zároveň aj chceli určovať jeho podmienky. Pokúšam sa pri opisovaní týchto skúseností nič nerozmlátiť. Nádych, výdych...

Pravdepodobne to vyznieva tak, že iba mne nie je dosť dobrý nikto. Budete mi tvrdiť, že jednoducho nemám na ľudí trpezlivosť. Ja sa pýtam: prečo by som ju mal mať, či túžiť po nej? Účasť na životoch druhých som schopný vnímať ako výsadu. Prečo potom ľudia považujú účasť na mojom živote za samozrejmosť? Svoju perspektívu ukážem na príklade. Len si predstavte, že si vyberiete desať náhodných ľudí z tých, ktorých poznáte a prejdete si ich prístupy k priateľstvu, pričom výsledky budú nasledovné. Prvý sa vždy vyhovára na povinnosti, ako dôvod svojej pasivity. Druhý aj chce ísť von, ale ako je rok dlhý, tak sa neozve. Tretí používa dvojaký meter: neposkytne vám iniciatívu, ale vyžaduje si ju a dokonca nie vždy reaguje na vašu iniciatívu prívetivo. Štvrtý sa sťažuje, že nemá dostatok priateľov, ale keď dostáva príležitosť získať si nových, tak tú príležitosť premrháva. Piaty bude kritizovať mnohé z javov, ktoré tu opisujem, ale sám sa ich dopúšťa v rovnakej intenzite. Šiestemu je v každom okamihu práca dôležitejšia než jeho priateľstvá, ktoré necháva zahnívať. Siedmy nevie brať vážne komunikáciu internetom, má k vám "selektívnu úctu", ktorá funguje, len ak ste fyzicky prítomný. Nasledovný, ôsmy aj uzná svoju chybu, ale nápravu vykoná iba z vonkajšej motivácie, aby vám na nejaký čas zavrel ústa a po uplynutí tohto času všetko vráti do starých koľají. Deviaty sa ozýva, keď niečo potrebuje on a v živote by mu nenapadlo ozvať sa, keď niečo potrebujete vy. A posledný, desiaty? Ten vám povie, že všetky tie reakcie ľudí pred ním sú normálne a že určite nežijete v panoptiku, ani v blázinci. A má pravdu. V blázinci by sa určite žilo lepšie.

Peter Carroll - Liber Null & Psychonaut

8. února 2018 v 14:01 | Executor |  O prínose kníh
Peter Carroll - Liber Null & Psychonaut

Vydalo: nakladateľstvo Vodnář, 2007
Českú verziu ilustroval: Rudolf "Mob" Schimera
Preložila: Lenka Lichtenbergová
Počet strán: 185


Prvýkrát bola Liber Null samostatne vydaná v roku 1978 a Psychonaut v roku 1982. Spolu vyšli až v roku 1987. Jednotlivé "kapitoly" tejto (dvoj-)knihy pozostávajú z pomerne stručných textov, čo členením pripomína neskorší Hineov Prachaos, ktorý je však s prehľadnosťou na tom horšie, kvôli vnoreniam menších celkov. Problematickosť Carrollovho diela spočíva v stručnosti niektorých jeho textov, ktoré niekedy vyzerajú už ako kompiláty informácií z rôznych zdrojov, čím stráca zmysel snažiť sa ich znova vtesnať do menšej plochy a interpretovať. Napriek tomu sa vynasnažím ukázať, čo sa v knihách dá nájsť. Práve tieto texty odštartovali odvetvie chaosmágie, čo je mojou motiváciou pre ich predstavenie pre tých, ktorí na nich ešte nenarazili alebo ich nečítali. Liber Null napísal Carroll len ako 25-ročný.

Úvod k českému spoločnému vydaniu týchto kníh napísala Šárka Sedláková, ako to bolo vlastne v celej edícií Kiaton zvykom. Venovala sa v ňom biografii autora, jeho tvorbe a niekoľkým terminologickým upozorneniam. Carroll sa preslávil ešte ďalším počinom: jeho séria prednášok po Európe dala vzniknúť okultnému rádu Thanaterových iluminátov (IOT, Iluminates of Thanateros).

Liber Null
Samotný Carrollov text začína vysvetlením účelu rádu IOT a praktickými cvikmi, ktorým predchádza klasické upozornenie, že by ich nemali skúšať ľudia v zlom zdravotnom stave. Pri samotných cvikoch autor predpokladá, že ich čas, úspešnosť aj ovplyvňujúce faktory si budeme značiť podrobne. Cvičenie dosiahnutia tranzu sa skladajú zo šiestich bodov. Prvé tri po sebe nasledujú a v následnosti sa aj cvičia. Sú to: 1. nehybnosť tela, 2. sústredenie sa na dych, 3. nehybnosť myšlienok, resp. myšlienková prázdnota. Ďalšie tri body pôsobia skôr ako paralelne usporiadané alternatívy, ktorými sa pokračuje z predchádzajúcich bodov: 4. koncentrácia zrakom na bezvýznamné predmety, 5. koncentrácia na akustické formulácie, mantry, 6. koncentrácia na vizualizované tvary. O týchto cvičeniach Carroll tvrdí, že prinášajú plody len po fanatickom cvičení.

Za tým píše o metamorfóze, pod čím označuje zmenu zvykov a prístupu k mágii a svetu - hlavne so smiechom a dvojicou nelipnutím/neľahostajnosťou. V skratke vysvetľuje základy rituálov (aj centrovacích) a základy sigilickej mágie, ktorá hádam nie je vynechaná v žiadnej knihe o postmodernej mágií.

Pomerne veľký dôraz kladie aj na snahu ovládnuť snovú rovinu. Radí zapisovať si sny a tiež cvičiť zámer vyvolať si sen na zvolenú tému. Až po zvládnutí tohto cviku by sa mali sny používať ako zdroj veštenia - pod čím Carroll evidentne má na mysli techniku "snovej inkubácie".

Úvod ďalšej kapitoly je venovaný pojmu kia z učenia okultistu a umelca Austina Osmana Sparea, ktorý bol sám o sebe inšpiráciou chaosmagikov a vynálezcom sigilickej mágie. Kia je neduálna podstata osobnosti, ktorá môže prejavovať okultné schopnosti, po väčšinu času však ostáva skrytá a neprejavená. Nemá vlastnosti, aké by boli mysľou uchopiteľné a tak sa o nej dá povedať len veľmi málo.

Tak, ako aj v neskorších knihách o chaosmágií, aj tu je pojednané o dôležitosti tranzu pre mágiu a sú menované dve ich kategórie. Inhibičné tj. utlmujúce, upokojujúce tranzy ako po rôznych meditáciách a excitačné tj. vzrušivé tranzy ako silný hnev, hyperventilácia a iné. Obe majú viesť ku stavu jednobodovej koncentrácie. Thanaterovým iluminátom dali meno práve tieto stavy mysle, thanat a eros. Komu napadla nekrofília, nech sa nad sebou vážne zamyslí. :) Až neskôr sa Carroll v samostatnej kapitole zmieňuje o "pozícií smrti", teda stave zámerne navodenej senzorickej deprivácie a sexuálnom tranze ako o zdrojoch inšpirácie.


V texte o evokáciách popisuje rôzne typy práce s entitami vrátane ich tvorby. To, čo by bolo v iných knihách rozpísané pokojne na celé kapitoly tu Carroll vtesnal do niekoľkých strán. Pri invokáciách sa zmieňuje o mágovej snahe získať tie vlastnosti, ktoré nemá, aby prekročil protiklady. Tieto vlastnosti možno okrem iných zdrojov nájsť aj v pohanských panteónoch. Invokácia je potom ponorenie sa do vlastností zvolenej formy/božstva a komunikácia s ním.

V texte venovanom slobode píše o dôležitosti vnútornej prispôsobivosti a trhaní okov v podobe zaužívaných názorov. Takéto trhanie okov je obtiažne, pretože názory dodávajú pocit identity. Predkladá metódy oslobodzovania sa ako sú rúhanie, skúmanie extrémnych názorov či schválne oponovanie svojim vlastným názorom, na ktorých najviac lipneme.

O svätom anjelovi, ktorý je témou magických tradícií hovorí ako o médii kia či pravej vôli, teda skutočnej povahe jednotlivca a zmysle jeho života. Život vlastne prirovnáva k hádanke, ktorá je len súčasťou niečoho väčšieho - verí aj v reinkarnáciu.

Divináciu, teda veštenie prirovnáva k zachytávaniu vĺn, ktoré sa šíria svetom. Pre jej potreby sa sústredíme na zvolený predmet, o ktorom chceme zistiť informácie a to počas inhibičného alebo excitačného tranzu. Veštebné pomôcky, ktoré majú slúžiť ako stimulant vnímania a interpretácie radí používať jednoduché a pod úrovňou zámernosti, ale stále nie úplne náhodne. Príkladom je ľahké premiešanie videných tarotových kariet.

Text o čarovaní pojednáva vlastne o probléme ega, jeho strachu zo zlyhania a o tom, že v protiklade voči týmto roztraseným častiam osobnosti stojí "pravá vôľa" a skutočná túžba. Odporúča sledovať si svoju momentálnu šťastenu aj na bezvýznamných udalostiach a snažiť sa zasahovať do záležitostí, pokým sa ešte príliš nerozvinuli do negatívnych hodnôt.
Str.60 "Jsme tvořeni koloniemi bytostí uzavřených v jedné jediné buňce. A kia, sebeláska, je všechny navzájem propojuje. Jednoho dne je opět rozptýlí do prostoru a kvůli naplnění své touhy půjde i přes mrtvoly."
"Kdo jest ten bůh, a přec člověk, jenž vládne mocí chaosu? Pro něj nic není pravdou a vše jest dovoleno. Jeho existence nemá žádného smyslu, a proto si může svobodně zvolit svůj vlastní. Provždy se připoutal k Zemi a z vlastní vůle podstupuje nová a nová zrození. Neboť vesmír je svým způsobem šílený a náladový. Všechno podléhá změně, kromě změny samotné. Jediným obecně platným pravidlem je obecný nedostatek pravidel."

Rôzne formy práce s predmetmi sú opäť predstavené v skratke, pričom najzaujímavejšia je zmienka o zachytávacích vlastnostiach kryštáloch kremeňa, ktorý je hojne využívaný aj v šamanizme. Istú zachytávaciu schopnosť má aj voda, tak ako rýchlo do seba nasaje cudzí vplyv, ho však znova aj vypúšťa von.

Koncepcie podobné astrálnemu telu mali svoje miesto v bojových umeniach. Tento "dvojník" sa podľa Carrolla môže zhmotniť až do takej miery, že dokáže ovplyvňovať fyzické dianie, alebo je možné meniť ho do zvieracej podoby, čo by malo nevedome ovplyvňovať a miasť bytosti naokolo. Vlastne by sme túto techniku mohli zaradiť aj pod tzv. auromágiu. Ovládanie dvojníka prebieha aj v snovej rovine, pomocou vytrvalého cviku sledovania svojich rúk na dosiahnutie lucídnych snov. O tejto technike sa zvykne písať aj v iných zdrojoch.

Temnejšie Carrollove úvahy o procese premeny, tzv. transmogrifikácie sú ponímané ako súčasť "čiernej mágie" a obsahujú zámernú stratu istoty spustenú zámerným opustením známeho prostredia či záujmov a konaním krutých skutkov. S odôvodnením, že ak kozmos nie je ľudský, tak nemôže byť plne ľudský ani mág, to vyznieva skôr absurdne. Sú však praktici, ktorí sa toho príležitostne držia.

Pojednanie o náhodnom presvedčení predkladá cvik, ktorý je v súvislosti s chaosmágiou vcelku známy. Ide o cielené zakorenenie nejakej viery/svetonázoru na určité obdobie, za ktorým prichádza jeho opätovné vytrhnutie. Takto adept spoznáva perspektívy iných ľudí a snáď aj svoju voľnosť vo voľbe svojej viery, ako svojho nástroja. Ako Carroll píše: najjasnejší pohľad na svet je z hory mŕtvych "ja". Záujemcom predkladá 6 rôznych svetonázorov (pohanstvo, monoteizmus, ateizmus, nihilizmus, chaoizmus a poverčivosť), čím umožňuje začať cvik výberom "tej *pravej*" cez jednoduché vrhnutie kocky...

Abeceda túžby je systém symbolov, ktoré zohľadňujú základné ľudské emócie, vždy ako protikladné dvojice. Carroll však nenecháva čitateľa, aby si vybral tieto emócie a ich oponentov, a vytvoril ich symboly sám, predkladá nám túto abecedu hotovú. Dokonca sa nezmieňuje o účele jej symbolov. Zaujalo ma však, že hovorí o možnosti sústrediť sa na svoje želania v situácií, keď už naše emócie vzbudilo niečo iné. Môže ísť o dobrý nápad - život sám nás možno zvádza k improvizovanej magickej praxi. O problémoch duality pocitov hovorí autor na viacerých miestach knihy. Tejto dualite je zbytočné odporovať, "väčší" ľudia ju podľa neho jednoducho akceptujú. Smiech považuje Carroll za osobitú emóciu, v istom zmysle najvyššiu. Smiechu neprikladá protiklad a plač považuje za druh smiechu.

V texte Milénium nás autor uvádza do krátkeho zhrnutia ľudských dejín podľa toho, aké myšlienkové celky prevládali - ide vlastne o koncept striedajúcich sa eónov, období podľa ideológií. Sledujeme cestu ľudstva od šamanizmu, cez pohanstvo, monoteizmus, až po ateistickú a materialistickú kultúru. Budúcnosť ľudstva nevidel Carroll ružovo - ukázal obavy z konzumného spôsobu života, útlaku ideológiami, pretechnizovanosti (aj následných vojen proti pretechnizovanosti) a rozpadu spoločnosti. Čo na to hovoríme 40 rokov po vydaní Liber Null? Hodí sa poznamenať, že aj neskôr v Psychonautovi uvádza presvedčenie, že nebude k ľudskému dobru, keď sa veda skutočne začne zaoberať mágiou.
Str.85 "Předpojatost vůči možnostem existence okultních a nadpřirozených sil ustoupí s příchodem magických technologií. Telepatie, telekineze, ovlivňování mysli, hypnóza, fascinace a charisma se stanou předmětem systematického výzkumu i kultivace a začnou se využívat jako metody ovládaní lidí. Mágové budou možná pracovat za ostnatým drátem a v podzemních krytech."

Prácu s takzvaným éterom tj. akýmsi prostredníkom vôle delí do dvoch kategórií. Práca s hrubým éterom sa prejavuje chôdzou po žeravých uhlíkoch, liečením cez dlane, či zvláštnymi údermi v bojových umeniach. Jemný éter je médiom skôr pri ovplyvňovacích a telepatických operáciách, či zmene svojho pôsobenia na okolie. Práve zmenou svojho pôsobenia či vyžarovania by sa dali vysvetliť "okúzľujúce" osoby vo vedení rôznych siekt. Snáď ako rozumní ľudia budeme vedieť rozpoznať, kedy je pod lampou najväčšia tma.

Chaosféru, tj. symbol osemcípej hviezdy predstavuje ako bránu či trhlinu k chaosu, kozmickej sile. Využitie tohto symbolu je široké, chýba tu však popis ktorý jednotlivým cípom chaosféry priradil oblasti života a teda aj sféry mágie, ktoré by týmto oblastiam odpovedali. Vzniklo teda rozčlenenie chaosféry až neskôr?

Koniec Liber Null je venovaný rituálom, ktoré majú slúžiť na ovplyvnenie vlastnej reinkarnácie, a to pomocou zrodenia sa do plodu svojho potomstva splodeného so ženou v dlhodobom intímnom vzťahu, čo je prístupné len pre mužov, za cenu následnej deštrukcie aktuálneho tela. Druhou možnosťou je výber plodu v astrálnej ceste. Treťou je zmocnenia sa cudzieho, dospelého tela. Samozrejme to pôsobí prehnane nielen po etickej rovine, ale aj v rovine reálnosti. Zdá sa akoby autor miestami preháňal, napríklad aj pri zmienke o levitácií vďaka hrubému éteru, alebo chaoizme ako možnej svetovej filozofii, ktorej alternatívou je temnota vojny.

Psychonaut
Mágia prežíva renesanciu, hľadí sa na jej účinnosť a prestáva sa hľadieť na náboženské pozadie jej praktík. Vždy v období krízy sa vyroja rôzni zakladatelia nových smerov, pričom Carroll očakáva, že si ľudstvo bude vyberať nový prevládajúci svetonázor. Vývoj ľudského vedomia považuje za špirálovitý a teda očakáva obdobie/eón, ktoré by zastupovalo líniu nad predošlým, nižším "závitom" šamanizmu. Tvrdí, že aj samotná mágia sa mení a oslabuje sa jej vplyv na hmotnú rovinu, kým sa zosilňuje jej vplyv na psychickú rovinu, čo sa prejavuje aj nárastom kreativity ľudstva. Doslova sa dnes vraj môže telepatiu, jasnovidectvo či astrálne cestovanie naučiť každý s potrebným odhodlaním.

Práve o telepatických experimentoch, ako je zachytávanie obrazov vysielaných inými osobami pojednáva ďalší text. Experimenty možno skúšať aj v snovej rovine, napríklad snahou stretnúť sa na predurčenom mieste. Skupinové rituálne experimenty majú výhodu, že v prípade dobrého zohrania skupiny poskytujú väčšiu pôsobiacu silu. Tiež môže jeden operatér udržiavať inú osobu ako médium v stave tranzu na veštenie alebo čarovanie. Hrozí však, že by sa takýto vplyv vytvoril medzi osobami aj mimo tranzu.

Pojednanie o rôznych "úrovniach vedomia" predstavuje nám známe stavy mysle. Vedomá myseľ je stavom učenia sa, či vytvárania nových programov. Je najviac kontrolovaná psychickým cenzorom, mechanizmom ktorý zabraňuje magickému vnímaniu a pôsobeniu. Robotická úroveň slúži na vykonávanie opakovaných úloh, ktoré už dobre poznáme. Prekvapivo sa v nej však môže objaviť inšpirácia. V nočných hodinách prichádzajú na radu nevedomie a snenie. Gnóza -tu označenie pre tranz je toľko zmieňovaným prameňom magických a mystických skúseností. Podľa Carrolla by mal mág každej z rovín venovať určitú primeranú pozornosť, hlavne sneniu a vedomiu.

Hoci sa nezdá, že by Carroll uznával útočnú mágiu, isté praktiky z nej popisuje -ako napríklad telepatické vysielanie autodeštrukčných myšlienok, či narušenie protivníkovho energetického poľa s využitím svojho poľa v protivníkovej blízkosti.

Kapitola o rituáloch chaosu predstavuje niekoľko rituálov, resp. variabilných inštrukcií, ktoré by mali pokryť základné potreby magikov. Pre všeobecné potreby ako evokácia, invokácia, posväcovanie predmetov a iné je to omša chaosu. Vymietací rituál slúži na očisťovanie čohokoľvek/kohokoľvek. Posledné pomazanie je určené umierajúcej/mŕtvej bytosti. Iniciačný rituál slúži na zaradenia adeptov do spoločenstva a je vytváraný ideálne na mieru - často práve podľa špecifického strachu adepta... Najzaujímavejšie pôsobia Carrollove opisy exorcizmu, teda vymietania miest alebo osôb. V prípade veriacich osôb môže v exorcizme ísť o divadlo v kontexte symbolizmu náboženstva posadnutého. V prípade ateistov im možno hrubo predviesť, aké šialenstvá konali, a aké budú, pokiaľ klesnú ešte hlbšie. Očisťovanie miest od entít je možné zameniť za ich zachytenie, najčastejšie do kryštálových štruktúr. Inokedy je očisťovanie priestoru len zásterkou, pod ktorou sa exorcista snaží očistiť osoby, ktoré to potrebujú.

Carroll neverí v astrológiu ako platný veštecký systém, istý vplyv nebeských telies na život na Zemi ale vysvetľuje. Je to vplyv Mesiaca v splne, zapríčiňujúci okrem iného nárast moci menštruujúcich žien. Zmieňuje sa aj o vplyve slnečných škvŕn, ktoré sa objavujú cyklicky a zdá sa, akoby ľudstvo počas týchto období konalo väčšie zmeny.

V histórii mágie a šamanizmu hrali dôležitú úlohu drogy, z ktorých Carroll zmieňuje niekoľko substancií, napríklad rajský plyn spôsobujúci rýchlo sa strácajúce vízie. Tieto prírodné či chemické substancie sa využívali v divinačných technikách, tj. nie v aktívnom, zasahovacom čarovaní.

Magický pohľad na svet popisuje autor hlavne v kontraste k predpojatosti náboženstiev či materializmu vedy. Svet okolo seba vníma ako spontánny a chaotický, či dokonca ako veľký kanadský žartík. Ako som už predviedol v citácií vyššie, verí v ľudskú slobodu zvoliť si vlastný zmysel života.

Symbol Baphometa je vysvetlený ako "nasledovník" rohatého božstva Pana a mnohých ďalších z celého sveta. Je symbolom pre kozmickú silu, alebo životné pole celej planéty, čím ho je možné stotožniť s chaosom. Baphomet stráca niečo zo svojej zlovestnosti vďaka vysvetleniam, ktoré Carroll udáva o jeho atribútoch. Jeho obojpohlavnosť je symbolom duality, sexuálne prvky sú znamením vitality. Má zvieracie časti, ktoré korešpondujú so zvieracími atavizmami používanými v mágii.
Str. 140-141: "Draci z našich mýtů spí v našich vlastních hlavách. Evoluce nám totiž zanechala tři mozky. Náš mozek během jednotlivých fází evolučního vývoje svou strukturu zásadně neměnil, ale pouze získával nové části s novými funkcemi. Teprve nejnovější část mozku nás činí skutečně člověkem. Pouze opičí mozek vykazuje jisté podobnosti. Druhou nejmladší část mozku sdílíme se savci obecně. Nejjednodušší část mozku je to, co sdílí savci, včetně nás, s plazy. V naší hlavě žije člověk, vlk i krokodýl.
Všichni draci, hadi a ohavní démoni z našich mýtů a nočních můr jsou atavismy pocházející ze starších částí našeho mozku. Evoluce vzorce chování našich předků nevymazala, pouze je pohřbila pod nánosem nových modifikací. Proto bohové našich mýtů, jenž představují lidské vědomí, porážejí titány a draky staršího vědomí."

Až na stranách 141-142 dochádza k vysvetleniu tzv. psychického cenzora. Tento mechanizmus nám umožňuje normálne fungovanie, no zabraňuje uskutočňovaniu mágie či jasnovidectvu. Cenzor najviac blokuje vedomú úroveň mysle, dokonca viac ako automatickú a najmenej blokuje zmieňovanú gnostickú úroveň - tranz, čo je dôvodom jeho využívania v mágii.

Nasleduje opätovné vrátenie sa k téme kia - večného, beztvarého, prázdneho "ja", umožňujúceho skúsenosť. Na tomto mieste sa už Carroll obracia skôr proti možnosti existencie "pravej vôle", "vyššieho ja" či akéhokoľvek predurčenia. Kia sa môže stať čímkoľvek chce, nemá jadro. Opakovane varuje pred zamieňaním si kia s jeho prejavmi, čo vedia k tzv. posadnutiu démonom Chorozonom a končí sa to katastrofou. Práve v týchto autorových myšlienkach cítim silnejší dojem zhody s mojím pohľadom na svet. Keďže mám problém veriť v hocičo ako v absolútne, mal by som problém veriť aj v jednoznačne vybraný účel svojho života zvolený niečím iným, než mojím aktuálnym vedomím.

Šamanizmus Carroll považuje za inšpiratívny zdroj, ktorý by mal byť znovuobjavovaný. Jeho metódy obsahujú cestovanie do iných svetov, liečenie, exorcizmus, či ovládanie fyziologických funkcií. Je zvláštne, aké podobné praktiky používali šamani v rôznych častiach sveta.

Neskoršie tradície, ktoré obsahovali mnoho poznania boli v gnosticizme, v kultúrach Rímskej ríše. Kresťanstvo gnostické sekty tvrdo potláčalo, a tak sa tieto sťahovali do ilegality, pričom ich vplyv stále nachádzame v okultných rádoch. Gnostici mali rôzne etické systémy, od asketických po anarchistické. Často sa stavali oproti vládnucim vrstvám, zosmiešňovali náboženstvá a ich snahu priradiť nekonečnu ľudské atribúty. Neraz praktizovali zvrátené a orgiastické rituály.

V kapitole o "okultnom kňažstve" vysvetľuje Carroll potreby, ktorými sa kulty či náboženstvá zaoberajú: riadením emócií, dodávaniu zmyslu života, snahe o jednanie a zmenu, vysvetleniu smrti a aplikovaniu sociálnej štruktúry.

Po krátkom pozastavení u základných typov rituálnych predmetov sú čitateľovi predložené alternatívne "vedecko-magické" modely. Zaujímavá je predovšetkým teória morfických polí, tvrdiaca, že keď sa stala jedna udalosť, zväčšuje sa pravdepodobnosť nastania ďalšej udalosti podobným spôsobom. Vysvetľovalo by to účinok sympatetickej mágie či dokonca vizualizácie. Carroll nezmieňuje, že by to vysvetľovalo aj vynachádzanie rovnakých vynálezov u rôznych izolovaných experimentátorov, alebo takzvaných kultúrnych univerzálií. S modelom, podľa ktorého je vesmír tvorený pozorovateľom vraj často pracoval A. O. Spare. Ak sa aj cudzie osoby považujú za výplod vlastnej mysle, čo z toho vyplýva pre etiku?

Predposlená časť knihy je venovaná príbehom zo života autora, pričom dočasný efekt jeho exorcizmu, mentálne ovplyvnenie chovania budhistického mnícha, alebo telepatická schopnosť indických psov patria ešte medzi uveriteľnejšie. Hoci príliš neverím na dedenie "magickej moci", hodí sa spomenúť Carrollove tvrdenie, že jeho matka má jasnovidecké schopnosti.

Posledná kapitola je opäť záležitosťou modelov, konkrétne ide o grafické znázornenia prudkých zmien svetonázorov podľa teórie katastrof. Cesty k osvieteniu sú tiež zobrazené na grafoch. V mystike sa predpokladá, že prílišná sila adepta môže byť jeho prekážkou a vytvára riziká. Istejšie, ale pomalšie napredovanie je cez zvýšenú mieru poznania/múdrosti. V mágii sa predpokladá, že väčšou prekážkou je prebytok poznania a nedostatok sily. Pre mágiu aj mystiku je ideálom napredovanie v rovnovážnom rozvíjaní múdrosti a sily. Tu sa končí Psychonaut, ktorý sa mi zdal zrozumiteľnejší a lepšie interpretovateľný, ako Liber Null.

Záujemcovia o Carrollove dielo si môžu prečítať jeho preložený text Liber KKK, v ktorom ukazuje postupnosť magických praktík vo viacerých okruhoch, ktoré sa realizujú v náväznosti. Skratka pochádza zo slovného spojenia Kaos Keraunos Kybernetos, nie Ku Klux Klan! :)
 


Kniha Lesní lišky a další znepokojivé příběhy

25. ledna 2018 v 18:02 | Executor |  Umenie, popkultúra
Kniha Lesní lišky a další znepokojivé příběhy
Recenzia na antológiu fínskych fantastických poviedok

Vydalo nakladateľstvo Pistorius & Olšanská
Rok vydania: 2016
Počet strán: 122, vrátane doslovu. Prečítal som za: 2 dni.
Ilustrácia obálky: Natália Sychevská

Knihu Lesní lišky som si zaobstaral pre potešenie na Vianoce 2017 a nemôžem poprieť, že pri jej výbere hral úlohu aj názov. K tomu sa však ešte dopracujeme v mojom verdikte. Ako prvé si na knihe všimnete jej pevnú väzbu a pekný papierový prebal s kresbou o niečo bohatšou ako kresba na väzbe. Pri listovaní knihou zbadáte, že absentujú ilustrácie vo vnútri a že za každou poviedkou nasleduje súhrn informácií o jej autorovi/autorke, vrátane ich literárnych diel a úspechov.


Ako je u mňa obyčajou, dovolím si načrtnúť dej jednotlivých poviedok, aby som záujemcom o knihu pomohol pri rozhodovaní o kúpe. Ku dvom svojim obľúbeným poviedkam pripojím citácie.

1. Transit
Autorka: Johanna Sinisalo, preložila Martina Bendová
Vyšetrovateľ sa snaží objasniť zmiznutie a smrť 14-ročného autistického dievčaťa. Zisťuje, že dievča sa potulovalo po ulici a komunikovalo s okolím, čo podľa odborníkov nemohlo zodpovedať jej duševným schopnostiam. Dokonca dievča presvedčilo ku spolupráci miestneho gaunera, ktorý bol ihneď užasnutý zvláštnosťou jej plánov.

2.Čarodějná kolébka
Autorka: Leena Krohn, preložil: Tomáš Pavelka
Spirituálne hľadajúca žena zachovávajúca si svoju mieru skepticizmu sa napriek svojim praktickým experimentom neposúva bližšie k odpovediam, po ktorých túži. Nahovorí svojho muža, aby jej pomohol vojsť do zvislo zaveseného pevného vreca, a dezorientoval ju točením. Vo vreci trávi noc a vízie sa dostavujú - najprv sú nesúvislé, pokým prídu vízie o zrkadle, s akým už mala zvláštnu skúsenosť v detstve.

3. Lesní lišky
Autorka: Maarit Verronen, preložila: Kateřina Janoušková
Traja chlapci, najbližší priatelia sa často hrávajú v malom lese pri ich dedine. Jedného dňa natrafia na pytliaka a zistia jeho meno aj miesto domova. Dokonca zistia aj jeho cieľ: ulovenie netradične sfarbených líšok. Neskôr, keď po rokoch dvaja z nich študujú mimo rodnej dediny, im príde list, oznamujúci, že tretí člen ich spoločenstva bol zavretý do blázinca. Idú ho teda navštíviť.
"Kluci, to mi neuvěříte, co jsem viděl! Já ji viděl, konečně! Chodil jsem tam každou noc, byl jako myška a ani na chvíli jsem oka nezamhouřil. Nepřišla za měsíčního svitu, v létě jí na měsíci nezáleží. Při novoluní to bylo, teda skoro. Tehdy přišla!"
"Byla to…?" vyhrkli jsme jednohlasně.
Špuntova tvář se stáhla do šílené grimasy.
"Liška! Liška to byla! Černá jako uhel a stříbřitá, tak jako nebe a hvězdy za mrazivé noci. Přišla přímo ke mně a díval jsem se jí do očí tak zblízka… Nebyla plachá, vůbec nebyla plachá. Prostě přišla…"
Chlapci vedeli o svojom priateľovi, že bol lesom posadnutý a často do neho chodieval, keďže ostal v ich rodnej dedine. Neskôr sa dozvedeli sa, že z blázinca unikol počas požiaru a vydajú sa ho teda hľadať.

4. Motýl
Autor: Jyrki Vainonen, preložila: Laura Kauppinenová
V najkratšej poviedke zbierky sa dozvedáme, ako by svet mohol vyzerať z perspektívy značne inteligentného a chápavého motýľa uväzneného jeho majiteľom, ktorý ho vystavuje pre návštevy.

5. Kéž bychom tu boli taky
Autor: Pasi Ilmari Jääskeläinen, preložila: Anna Jirásková
Podmienky pre život ľudí sú na zostupe nadol. Ľudia čoraz častejšie využívajú sťahovanie sa do Údolia, elektronického raja, čo znamená prenos ich vedomia a usmrtenie fyzického tela. Manželka hlavného hrdinu tak urobí tiež, bez jeho vedomia. Zaskočí ho to, a pri návšteve organizácie konajúcej presuny dostane hrdina ponuku prácu, ktorú prijme. "Cestovná kancelária" totiž potrebuje psychoanalytikov pre útechu pozostalých, ale aj pre udržiavanie virtuálneho priestoru čistého. Potlačené emócie umiestnených myslí totiž značne ovplyvňujú podobu daného prostredia.
"Tentýž počítačový systém tedy spravuje jak psychiku obyvatel, tak jejich prostředí. Bohužel všechny dostatečně silné podvědomé myšlenky pronikají ze struktury mysli rovnou do reality spravované strojem. Není v moci softwaru nastavit nějaké logické hranice. Podvědomí se realizuje v symbolech, stejně jako ve snech, ale v Údolí ty osobní symboly může vidět každý. To je jedno ze slabých míst softwaru, se kterým nemůžeme nic dělat, aniž bychom ho celý vypnuli. A to pochopitelně udělat nemůžeme - máme sice záložní kontrolní systém, ale nechci nijak ohrozit existenci našeho podnikání nebo obyvatel. Netřeba asi říkat, že tyto viditelné projevy podvědomí mohou být matoucí jak pro dotyčné osoby, tak pro ostatní obyvatele."
Behom svojej práce sa teda bez usmrtenia tela, ale s obmedzeniami vnímania sa anonymne napája na virtuálny svet, čo mu dáva príležitosť opäť sa stretnúť so svojou manželkou...

6. Gordonův příběh
Autorka: Tiina Reavaara, preložila: Soňa Wojnarová
Človek, ktorý pomaly kamenie od ruky po zbytok tela sa ocitol v nemocnici určenej pre vtákov, ktorú vedú samotné vtáky schopné komunikácie a dokonca aj vojen, ktoré medzi sebou vedú. Človek pôsobí, akoby sa vtákov bál, no postupne si vytvára vzťah s vtáčou spolupacientkou, ktorú požiada, aby za neho písala denník.

7. Temná zhouba, uzda smrti
Autorka: Anne Leinonen, preložila: Eliška Zoubková
V drobnom rodinnom hospodárstve sa narodí znetvorené dieťa, ktoré matka ponechá napospas osudu na okraji močiara. Jej dcéra sa tam ide pozrieť, najprv so zámerom "vyprevadiť" svojho brata dôstojne, aby rodinu nemátal jeho duch. Rozhodne sa o neho tajne starať a zvláštne dieťa rastie rýchlejšie, než akýkoľvek človek. Rodinné napätie sa vyostruje, keď neznámy tvor -pravdepodobne vlk- roztrhá ich ovcu. Otec rodiny je krutý aj za pokojných podmienok a chce šelmu, ktorá mu spôsobila škodu zabiť za každú cenu.

Knižný doslov mapuje stav fínskej fantastiky, zámery jej autorov a vplyvy na ňu pôsobiace. Autormi doslovu sú Viola Parente-Čapková, Jan Dlask a Lenka Fárová.

Verdikt:
Podľa toho, čo som sa o knihe dozvedel z anotácie som očakával, že prostredie každej poviedky bude spojené s prírodou, že nájdem prostredie začarovaných lesov, v ktorých je niečo neporiadku, v nesúlade s pozitívnym začarovaním. Hoci som sa dočkal poviedok písaných z pohľadu zvierat, nepotešili ma. Problémom boli pre mňa kratšie poviedky, ktoré by som nazval metaforickými alebo surreálnymi, pretože na ne nemám presnejší výraz. Mojej racionalite vo viacerých prípadoch chýbal jednoznačný a zrozumiteľný záver, alebo pointa a to aj v tých lepších poviedkach. V tejto veci by sa autori mali čo učiť od Roberta Blocha, ktorý písal závery priam kráľovsky. Poviedky som nečítal v ich uvedenom poradí, ale podľa ich dĺžky. Preto som najprv narazil na tie kratšie, ktoré mi menej vyhovovali. Pri dlhších poviedkach bol môj dojem iba lepší. Najprv som nevidel, čo by na nich malo byť "znepokojivé", no po dočítaní knihy som uznal, že si tento prívlastok zaslúži prvá, piata a záverečná poviedka.
Povedané v skratke: celú zbierku si užijú tí, ktorým nevadí literatúra so surreálnymi prvkami. Tí, ktorým vadia, by si radšej mali miesto lesných líšok zohnať nejaké Elišky... aby im dali... dobrú noc. Ku dvom najzaujímavejším poviedkam sa s radosťou vyjadrím ešte samostatne.

Poviedka Kéž bychom tu boli taky ma naozaj dostala a považujem ju za najlepšiu zo zbierky a to so slušným náskokom. Virtuálny priestor, v ktorom nespracované emócie vytvárajú ilúzie duchov, či čarodejníc je vlastne krásnou IT paralelou ku astrálu, či magickému svetonázoru všeobecne. Omnoho dôležitejšie sú však futuristické otázky, ktoré poviedka otvorila. A je ich mnoho, napriek tomu, že populárne prvenstvo v tématike držia filmy ako Matrix, Zdrojový kód alebo Transcendence. Otázky sú teda nasledovné: Akú biedu ľudia musia a chcú pretrpieť, ak sa im naskytne možnosť eskapizmu? Čo ak do virtuálneho sveta bude niekto premiestnený nezvratne, ale proti svojej vôli? Čo ak nás na našom mieste vo virtuálnej realite niekto nahradí -iná osobnosť, alebo dokonca program? Môžu podvodníci do virtuálnej reality zapojiť kópiu mysle, ale bez pôvodnej osobnosti? (Verím, že to môže byť len takto.) Môžu sa nejakým procesom vo virtuálnej realite zrodiť deti, alebo programy ich simulujúce? Ako by sme deťom príliš skoro zapojeným do takmer ideálnych podmienok simulácie mohli vysvetliť tvrdosť reálneho sveta? Akú majú uložené osobnosti istotu, že niekto zvonku nezruší beh systému a nevymaže ich existenciu?

V poviedke Lesní lišky je ústredným motívom lov na líšky čierne, respektíve čierno-strieborné, ktoré som veľmi okrajovo už spomenul v iných článkoch. V poviedke sú tajomnými a možno aj nebezpečnými tvormi, keďže pozerať sa im do očí môže priniesť následky. O reálnej existencii takto sfarbených líšok som sa dozvedel asi pred jeden a pol rokom, a bol som vážne unesený krásou ich kožúška, ktorý by som chcel vidieť zásadne na živej líške, hlavne nie ako módny doplnok ľudí. V poviedke je vlastne vystihnuté, ako ľudia bažia po ich vzácnych kožušinách, hovoria o nich mýty a uvedomujú si ich vzácnosť. Niekedy sa vyskytnú aj prípady, kedy sa strieborné líšky nesprávajú placho, ale zvedavo. Správne sa týmto líškam hovorí "strieborné", hoci aj čiernej farby majú dosť. Pokiaľ viem, sú iba farebnou verziou bežných líšok, nie sú samostatným poddruhom a teda nemajú ani vlastný latinský názov. Aby som teda ukázal a spopularizoval ich krásu, pripájam najlepšie snímky a videá, aké som na internete našiel.Video ukážky líšok strieborných:
Další články